سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
کد خبر63999

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی مزایده.jpg

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید واقع درخیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی مرکز تجاری برج سفید را به شرح ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش شهریار، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید  واقع درخیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی مرکز تجاری برج سفید را  به شرح  ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پایه مزایده: ماهانه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال

سپرده شرکت درمزایده: مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳۲ریال

شرایط مزایده :

۱-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز.

۲-آخرین مهلت دریافت وعودت اسناد مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز یکشنبه مورخه ۲۲/۰۴/۹۹ ساعت ۱۳میباشد.

۳-زمان بازگشایی پیشنهادات : روز یکشنبه مورخه ۲۲/۰۴/۹۹ ساعت ۳۰/۱۳  در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود.

   ۴-به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند ۲ ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه   پیشنهادها مختار می باشد.

   ۵- شرکت هایی مجاز به حضوردر مزایده می باشند که موضوع فعالیت پارکینگداری در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

۶- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۷- پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت خرید اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان ترافیک واقع در  تبریز میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم مراجعه نمایند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
1 + 3 =